Om du inte är nöjd

Vi vill att du ska vara nöjd med vår skadereglering. Om du inte är nöjd med Tre Kronor Försäkrings beslut i ett försäkringsärende vill vi gärna att du i första hand kontaktar den som har handlagt ditt ärende. Det kan ha uppstått missförstånd som går att klara upp vid en ny kontakt. Ibland har kanske inte alla fakta i ett ärende kommit fram från början. Om du fortfarande inte är nöjd kontakta skadehandläggarens närmaste chef.

Kundombudsmannen
Är du fortfarande inte nöjd erbjuder vi en kostnadsfri omprövning av ditt skadeärende genom vår Kundombudsman.

Kundombudsmannen Tre Kronor Försäkring
106 60 Stockholm
Telefon 020-65 52 53, måndag-fredag kl 09.00-12.00 

kundombudsmannen@3kronor.se

Kundombudsmannens uppgift är att
göra en opartisk bedömning av ditt ärende och kan rekommendera Tre Kronor Försäkring att ändra sitt beslut, granska Tre Kronor Försäkrings skadehantering, villkor och information och återföra synpunkter och klagomål till Tre Kronor Försäkring.

Fortfarande missnöjd?
Om vi har försökt att lösa problemen tillsammans och du ändå känner dig missnöjd med vårt beslut finns det andra möjligheter för dig att få ärendet prövat utanför Tre Kronor Försäkring.

Personförsäkringsnämnden prövar kostnadsfritt försäkringsmedicinska frågor om liv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. 

Ansökningsblankett beställer du av Tre Kronor eller personförsäkringsnämnden.

Personförsäkringsnämnden

Trafikskadenämnden är fristående från försäkringsbolagen och verkar för en enhetlig och skälig personskadereglering inom trafikförsäkringen. Vissa ersättningsfrågor ska alltid hänskjutas till nämnden för yttrande.

Framför dina önskemål till Tre Kronor Försäkring om du vill att nämnden ska yttra sig i frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande. I dessa frågor kan du även själv begära prövning hos Trafikskadenämnden via en särskild blankett som finns på Trafikskadenämnden eller deras webb.

Adress

Trafikskadenämnden
Box 24048
104 50 Stockholm

Trafikskadenämnden

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd prövar ärenden för personer som skadats och har rätt till skadestånd för sina skador. Den fungerar ungefär som trafikskadenämnden gör för trafikskadade. Vissa ersättningsfrågor ska alltid hänskjutas till nämnden för yttrande.

Framför dina önskemål till Tre Kronor Försäkring om du vill att nämnden ska yttra sig i frågor där vi inte är skyldiga att inhämta yttrande.

Ansvarsförsäkringens personskadenämnd

Nämnden för Rättskyddsfrågor prövar på begäran av försäkrad omfattningen av rättsskyddsförsäkring, fråga om ersättningsanspråk inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring och fråga om överprövning av ombuds lämplighet inom rättsskyddsförsäkring och trafikförsäkring.

Nämnden för Rättsskyddsfrågor

Du kan alltid vända dig till Allmänna reklamationsnämnden – ARN – som prövar privatpersoners försäkringstvister utom tvister rörande vållande vid trafikolyckor eller medicinska bedömningar.

Anmälan måste göras inom sex månader från det att Tre Kronor Försäkring eller Tre Kronor Försäkrings Kundombudsman lämnat sitt slutliga besked.

ARN är en statlig myndighet och prövningen är kostnadsfri.

Allmänna reklamationsnämnden

Du har alltid möjlighet att få din tvist prövad i domstol och kan då ofta utnyttja din rättsskyddsförsäkring och anlita advokat eller annat lämpligt juridiskt ombud, även vid tvist med Tre Kronor Försäkring.

I allmänna frågor om försäkringar kan du vända dig till Konsumenternas försäkringsbyrå. Rådgivningen är kostnadsfri.

Konsumenternas försäkringsbyrå

Finns i många kommuner och ger råd och hjälp i försäkringsärenden.
Adress och telefonnummer hittar du i telefonkatalogen.


Vänta inte för länge
Vänta inte för länge med att kräva ersättning från din försäkring eftersom rätten till försäkringsersättning kan gå förlorad (preskription). Vill du undvika preskription måste du framställa dina anspråk i rätt tid.

Vill du undvika preskription måste du väcka talan vid tingsrätten inom tio år från skadehändelsen/tidpunkten när det förhållande inträffade/inträdde som enligt försäkringsavtalet berättigar till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd. Om den tidpunkten inträffat före den 1 januari 2015 måste du i regel väcka talan inom tre år från det att du fick kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Om ett försäkringsavtal berättigar till ersättning för olika ersättningsposter eller olika skador vid olika tidpunkter kan delar av anspråket preskriberas enligt äldre bestämmelser och andra delar enligt nya bestämmelser. Om du som privatperson anmält din skada eller ditt anspråk före preskriptionstidens utgång har du alltid sex månader på dig att väcka talan från det att du fått slutligt besked från Tre Kronor eller Kundombudsmannen Tre Kronor.

Klagomålsansvarig anmäld till Finansinspektionen
 Helena Hjeltström Bredberg är anmäld som klagomålsansvarig för Tre Kronor Försäkring